Mga Tuntunin at Kondisyon

Huling inupdate: Abril 1, 2020

Nalalapat ang mga Tuntunin at Kondisyong ito sa lahat ng Merchant na nakikipag-negosyo at nag-aawtorisa sa iPrice Group Sdn Bhd. Company Blg. 201401037809 (1113954-D) (“iPrice”) na maglista, mag-promote at mag- market ng kanilang mga produkto at/o promo. Sa pamamagitan ng pagpirma sa Kasunduan sa Pakikipagnegosyo, ituturing na nabasa at tinatanggap ninyo ang mga tuntunin at kondisyon na nakasaad dito. Maaaring baguhin at i-update ng iPrice Group Sdn Bhd ang mga tuntunin paminsan-minsan at maaaring ipaalam sa inyo ng iPrice Group Sdn Bhd ang tungkol sa naturang pagbabago sa pamamagitan ng aming website. Kayo ay sumasang-ayon na ang inyong patuloy na pakikipag-negosyo at awtorisasyon sa iPrice ay nagpapahiwatig ng inyong pagtanggap ng mga pagbabago at anumang update sa mga tuntunin at kondisyon na nakasaad doon.

1. Paghirang at Pag-awtorisa. Pinapatakbo ng iPrice ang mga website nito na nagsasama-sama at naglilista ng

(i) mga consumer good at produkto (“Mga Produkto”) na binebenta at (ii) mga code sa promo at iba pang mga promosyon (“Mga Promo”) na inaalok ng iba’t ibang ecommerce platform online. Sa pamamagitan nito, nakikipag-negosyo sa at inaawtorisa ng Merchant ang iPrice, at sumasang-ayon ang iPrice na: (a) ilista ang Mga Produkto na binebenta sa mga website ng Merchant, sa mga website ng iPrice at anumang ikatlong partido na advertising channel (“Mga Kaakibat na Site”), website o avenue (online man o offline)) na itinuturing ng iPrice na naaangkop; at (b) i-promote, i-market at ilista ang Mga Promo na inaalok ng Merchant kung kaya’t ang mga taong bumibisita sa mga website ng iPrice o Mga Kaakibat na Site (“Mga Bisita”) na nag-click sa Mga Produkto at Mga Promo ay ididirekta sa (mga) website ng Merchant (sama-samang tinutukoy bilang “Serbisyo ng iPrice”). Bilang pagsasaalang-alang dito, magbabayad ang Merchant sa iPrice ng Komisyon (binigyang kahulugan sa Item 2 sa ibaba) para sa bawat pagbili ng naturang Mga Produkto at/o Mga Promo na naganap sa pagitan ng Bisita at Merchant (“Transaksyon”) sa loob ng buong buhay ng cookie.

2. Komisyon. Mag-iisyu ang iPrice ng mga invoice sa Merchant kada buwan para sa mga Transaksyon na naganap para sa buwan batay sa reporting interface ng iPrice, na sumasalamin sa kabuuang halaga ng Komisyon na kailangang bayaran sa iPrice (“(Mga) Invoice”) maliban kung ang halaga ng Komisyong dapat bayaran ay mas mababa sa RM100.00; o kung hindi natanggap ng iPrice ang kabuuang bilang ng mga conversion mula sa Merchant para ma-isyu ang invoice, sa mga pagkakataong ito, ii-isyu ng iPrice ang invoice sa lalong madaling panahon na maaari. Dapat mabayaran ang mga invoice nang buo sa loob ng labing-apat (14) na araw mula sa petsa ng naturang invoice. Ang singil para sa nahuling pagbayad ay kakalkulahin para sa mga invoice na binayaran pagkalipas ng takdang petsa ng pagbabayad (due date) sa rate na isa’t kalahating porsyento (1.5%) kada buwan batay sa natitirang halaga na dapat bayaran hanggang sa matanggap ng iPrice ang kabayaran. Mananagot ang Merchant para sa anumang kinakailangang bayarang buwis kabilang ang mga withholding tax, mga singil ng bangko o iba pang pagbabayad na kailangan o na ipapataw, kung kaya’t ang kabuuang halaga ng Komisyon na nakasaad sa Invoice na dapat bayaran ay makukuha nang

3. Teknikal na Integration at Nilalaman 1. Bibigyan ng Merchant ang iPrice ng data feed ng product display, impormasyon at paglalarawan ng Mga Produkto at Promo (“Nilalaman”) na makikita sa mga website ng Merchant.

3.2. Ang Merchant ay kumakatawan at naggagarantiya na ito ang may-ari ng Nilalaman o may legal na karapatan na gamitin ang Nilalaman na nasasailalim sa lisensya man o hindi. Higit pang kumakatawan at naggagarantiya ang Merchant na wala sa Nilalamang isinumite sa amin ang lumalabag, di makatotohanan, nakakapanakit, mapang-abuso, nanlilinlang, malaswa, nakakamuhi, katutol-tutol sa usaping lahi o etniko, namamahiya, naninirang-puri, libeloso, ilegal, nanliligalig o nananakot. 3.3. Binibigyan ng Merchant ang iPrice ng royalty free license para gamitin, i-reproduce, ibahagi o gamitin sa anumang paraan ang Nilalaman na may kaugnayan sa Kasunduang ito (kasama ang pag-advertise sa mga ikatlong partido na advertising channel, website o avenue (online o offline) hal. pag-promote ng inyong mga produkto sa pamamagitan ng ating mga newsletter, Facebook at iba pang social media channel) at magbabayad-pinsala sa iPrice para sa anumang kawalan, pinsala, gastusin, o anuman o lahat ng sagutin, paghahabol, aksyon o paglilitis na dala ng ikatlong partido bilang resulta ng paglabag ng Merchant sa anuman sa mga tuntunin sa Kasunduang ito na may kaugnayan sa Nilalaman. 3.4. Inaawtorisahan din ng Merchant at pinahihintulutan ang iPrice na i-crawl ang (mga) website ng Merchant para lang sa mga nauugnay na impormasyon sa produkto para sa mga layunin ng Kasunduang ito. 3.5. Upang masukat ng Merchant ang mga Transaksyon na nagawa ng mga Bisita na idinirekta ng iPrice sa link ng Merchant, kailangang magpatupad ng Merchant ng sistema para masubaybayan ang mga conversion sa page ng pagkumpirma ng order o magbibigay ang Merchant sa iPrice ng iba pang paraan para masubaybayan ang conversion. Magsasagawa ang iPrice ng pagsusuri sa proseso ng integration sa pamamagitan ng pagpapatunay ng paraan ng pagsubaybay na ibinigay ng Merchant.

4. Pag-uulat. Magbibigay ang iPrice ng performance report sa Merchant o magbibigay ang iPrice sa Merchant ng access sa reporting interface ng iPrice. Nakasaad sa performance report o sa reporting interface ang, bukod sa iba pang mga bagay, bilang ng mga click na idinirekta ng iPrice sa (mga) website ng Merchant sa loob ng partikular na timeframe at ang alinsunod na

5. Pagsubok ng Bago ibigay ang Serbisyo ng iPrice sa Merchant, susubukan at papatunayan ng iPrice ang inyong checkout system o iaatas ng iPrice sa Merchant na magsagawa ng pagsubok at bigyan ang iPrice ng katibayan ng pagsubok at pagpapatunay. Kapag iPrice ang magsagawa ng pagsubok, ang patakaran ng pagsubok ay isasagawa para sa isang hanay ng Mga Produkto na nakatukoy sa iPrice alinsunod sa Kasunduang ito at pinili namin nang sapalaran. Sa sandaling maabisuhan tungkol sa kinalabasan ng mga pagsubok na transaksyon, sumasang-ayon kayong ikansela ang mga pagsubok na transaksyon kaagad at/o ibalik ang bayad na ginawa sa iPrice. Kung hindi mo kanselahin ang matagumpay na nakumpletong (mga) transaksyon na ipinaalam sa inyo, sumasang-ayon kayong i-refund nang buo ang iPrice para sa mga transaksyon na isinagawa sa panahon ng pagsubok, sa loob ng dalawampu’t apat (24) na oras mula sa pag-abiso sa inyo sa kinalabasan ng pagsubok na transaksyon. Dahil dito, hindi magbibigay ng invoice ang iPrice sa Merchant sa komisyon na dapat bayaran dahil sa pagsubok na transaksyon. Ang buod ng pagsubok na transaksyon ay ipapadala sa inyo sa email bilang opisyal na sanggunian para sa mga pagsubok na order para sa inyong mga layunin ng pagbabayad at pag-record. Isasagawa ang lahat ng pagsubok na transaksyon gamit ang sumusunod na email address:

6. Mga Representasyon at Garantiya ng Merchant. Kinakatawan at ginagarantiya ng Merchant sa iPrice na: (a) ika’y isang entidad, inayos nang nararapat, balidong umiiral at nasa magandang katayuan sa ilalim ng mga naaangkop na batas; (b) mayroon kayong lahat ng kinakailangang karapatan, kapangyarihan at awtoridad na pumasok sa Kasunduang ito at isagawa ang inyong mga obligasyon at igawad ang mga karapatan, lisensya at awtorisasyon na iginawad dito at kung kayo’y ahente o kumikilos para sa at sa ngalan ng isa pang kumpanya o legal na entidad, kinakatawan ninyo at ginagarantiya na kayo’y awtorisado at kaya nang ayon sa batas na ipasok ang kumpanya o legal na entidad na iyon sa Kasunduang ito; (c) kayo at ang inyong mga subcontractor, ahente at supplier ay susunod sa lahat ng oras sa anumang mga rekisito na maaari naming ipaalam sa inyo bilang pakikilahok sa ilalim ng Kasunduang ito at lahat ng naaangkop na batas sa inyong pagsasagawa ng inyong mga obligasyon at pagpapatupad ng inyong mga karapatan sa ilalim ng Kasunduang ito. Malalagpasan ng representasyon at paggarantiya sa itaas ang pagkawalang-bisa o pagwawakas ng Kasunduang

7. Bayad-pinsala. Kayo, bilang Merchant, o bilang ahente na kumikilos para sa at sa ngalan ng Merchant (kung naaangkop) ay sumasang-ayon na magbayad-pinsala, depensahan at hindi kami pananagutin at ang aming mga Kaakibat at ang kanya-kanyang opisyal, direktor, empleyado, ahente, tagapagmana, itinalaga at kinatawan ng bawat Partido (“Indemnified Party”), sa anuman at lahat ng gastos, kawalan, pinsala, pagkakautang/sagutin, paghuhusga at gastusin (kasama ang mga makatuwirang singil ng abugado at iba pang propesyonal), na nagmumula sa o may kaugnayan sa anumang paghahabol, paghahabla, pagdedemanda, pagkilos, paglilitis o anumang uri o katangian ng pananagutan sa lawak na (anuman at lahat ng ito ay "Mga Paghahabol") na nagmumula o nagreresulta mula sa: (a) pakikilahok ninyo sa Kasunduang ito; (b) inyong paglabag, sinasabing paglabag o pagkukulang sa anumang representasyon, garantiya o obligasyon sa Kasunduang ito; (c) inyong pag- display ng anumang Mga Produkto o Mga Promo; o (d) anumang website, imahe, paglalarawan o iba pang nilalaman, materyal at impormasyon na kung saan naka-link ang Mga Produkto o napapaloob sa impormasyon sa produkto na isinumite ninyo, kabilang ang anumang Paghahabol sa aktwal o sinasabing paglabag o maling paggamit ng mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng alinmang ikatlong partido. Aabisuhan kayo kaagad ng Indemnified Party tungkol sa anumang nakasulat na paghahabol, kawalan, o pagdemanda na kung saan responsable ka sa ilalim ng Kasunduang ito. Sa aming pagpapasya, ikaw ang magkakaroon ng kontrol sa depensa at pag-areglo ng anumang Paghahabol na kung saan kailangang mong magbayad-pinsala (basta maaari naming piliing kuhanin ang kontrol ng pagdepensa at pag-areglo ng anumang naturang Paghahabol). Anuman ang mangyari, hindi mo maaaring aregluhin ang anumang Paghahabol nang wala kaming nakasulat na pahintulot bago pa man. Para sa mga layunin ng Kasunduang ito, nangangahulugan ang “Kaakibat” ng anumang entidad na direkta o hindi direktang nagkokontrol, kinokontrol ng o nasa karaniwang kontrol ng iPrice. Ang “Kontrol” para sa mga layunin ng pagbibigay kahulugan ay ang direkta o hindi direktang pagmamay-ari o kontrol ng higit sa 50% ng mga voting interest ng

8. Pagtatatuwa. Ang mga pasilidad (Serbisyo, website at/o nauugnay na system ng iPrice) na ibinigay ng iPrice sa ilalim ng Kasunduang ito kabilang ang lahat ng software, mga function, materyal at impormasyon na ginawang available o may kaugnayan sa Kasunduang ito ay ibinibigay “as is”. Hindi ginagarantiya ng iPrice na ang mga pasilidad, website o anumang iba pang functionality nito sa ilalim ng saklaw nito ay makakatugon sa mga kinakailangan ng Merchant, magiging walang patid o walang error, at hindi mananagot ang iPrice para sa mga kahihinatnan ng anumang mga pagtigil o error. Itinatatuwa ng iPrice ang anuman at lahat ng pananagutan para sa anumang pinsala na naidulot ng anumang ikatlong partido na hosting

9. Limitasyon ng Pananagutan. Hindi kami mananagutan para sa anumang hindi direkta, espesyal, o nagreresultang pinsala o anumang kawalan ng kita, mabuting hangarin, tubo, data o nagpaparusang pinsala na nagreresulta bilang kaugnayan sa Kasunduang ito, paglabag man sa kontrata o sibil na pananagutan ang kanilang pagkilos, kahit na ipinaalam sa amin ang posibilidad ng naturang mga pinsala. Limitado lang ang buong pananagutan ng iPrice sa kabilang Partido para sa lahat ng paghahabol, demanda at paglilitis na nagmumula sa o bilang kaugnayan ng Kasunduang ito (dahil man sa kapabayaan o anumang iba pang sibil na pagkakasala, paglabag ng kontrata, paglabag ng tungkulin ayon sa batas, pagsisinungaling, paglabag dahil sa personal na pagtanggi, o iba pa) sa pinagsama-samang halaga na katumbas ng isang (1) buwan ng Komisyon na babayaran bago pa man nagkaroon ng

10. Pagwawakas. Maaaring wakasan ng alinmang Partido, anumang oras sa panahon ng Termino ng Kasunduan, ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang (1) buwan na nakasulat na paunang abiso sa kabilang

11. Pagiging Kumpidensyal. 11.1 Ang lahat ng Kumpidensyal na Impormasyon na isinisiwalat ng isang Partido (ang "Nagsisiwalat na Partido") sa ilalim ng Kasunduang ito at itinalaga noong panahon ng pagsisiwalat ay dapat panatilihing kumpidensyal ng kabilang Partido (ang "Nakatanggap na Partido') at hindi dapat gamitin para sa anumang layunin maliban sa malinaw na pinahintulutan sa ilalim ng Kasunduang ito. Hindi alintana kung minarkahan o tinukoy, ang anumang impormasyon na napag-alaman o dapat alam ng Nakatanggap na Partido sa ilalim ng mga kalagayan, na itinuring na kumpidensyal o pagmamay-ari ng Nagsisiwalat na Partido, ay ituturing din na Kumpidensyal na Impormasyon ng Nagsisiwalat na Partido. 11.2 Pinahihintulutan ang Nakatanggap na Partido na isiwalat ang Kumpidensyal na Impormasyon ng Nagsisiwalat na Partido sa mga empleyado, tagapayo, mamumuhunan, o potensyal na mamumuhunan lang ng Nakatanggap na Partido na kailangang malaman ang naturang Kumpidensyal na Impormasyon, at dapat ang naturang mga partido ay mayroon ding tungkulin sa pagpapanatili nitong kumpidensyal na kasing-higpit din ng tungkulin na mayroon ang Nakatanggap na Partido. Responsable ang Nakatanggap na Partido para sa anumang paglabag nito o ng mga naturang partido sa mga naturang obligasyon sa pagiging kumpidensyal. 11.3 Ituturing ng mga Partido ang pag- iral at nilalaman ng Kasunduang ito bilang Kumpidensyal na Impormasyon ng kabilang Partido at susunod sa tungkulin ng pagpapanatiling kumpidensyal tulad ng nakasaad sa Sugnay 11. 11.4 Ang mga obligasyon na nakasaad sa Sugnay 11 ay hindi malalapat sa impormasyon na:

(a) nasa pampublikong domain noong oras ng pagsisiwalat sa Nakatanggap na Partido; (b) naging bahagi ng pampublikong domain pagkatapos ng pagsisiwalat, sa pamamagitan ng paglalathala o iba pa, na hindi kagagawan ng Nakatanggap na Partido; (c) taglay na ng Nakatanggap na Partido noong panahon ng pagsisiwalat sa Nakatanggap na Partido, nang hindi kinuha, direkta o hindi direkta, mula sa Nagsisiwalat na Partido; (d) nakuha ng Nakatanggap ng Partido mula sa sarili nitong pananaliksik at pagpapaunlad, hiwalay sa pagsisiwalat ng Nagsisiwalat na Partido; (e) natanggap ng Nakatanggap na Partido mula sa ikaltong partido na may karapatang gumawa ng naturang pagsisiwalat nang walang anumang mga paghihigpit tungkol sa pagiging kumpidensyal; o (f) isiniwalat bilang pagsunod sa mga naaangkop na paglilitis na hudisyal o administratibo, basta’t inaabisuhan kaagad ng Nakatanggap na Partido ang Nagsisiwalat na Partido tungkol sa naturang kinakailangang pagsisiwalat, nang nakasulat. 11.5 Kinkikilala at tinatanggap ng bawat Partido na ang Hindi may Kagagawang Partido (Non-defaulting Party) ay walang sapat na remedyo sa batas para sa paglabag ng May Kagagawang Partido (Defaulting Party) ng alinman sa mga obligasyon nito na nakasaad sa Sugnay 11, at sumasang-ayon na kung sakaling maganap ang anumang naturang aktwal o potensyal na paglabag, ang hindi lumabag na Partido ay maaaring, bilang karagdagan sa iba pang remedyo na maaari sa kanya, mag-file ng suit in equity para atasan din ang Kabilang Partido mula rito.

12. Proteksyon ng Data. Nangangako ang bawat Partido sa isa’t isa na susunod sila sa lahat ng naaangkop na batas sa proteksyon ng data na may kaugnayan sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang

13. Intelektwal na Pag-aari. Tinatanggap ng at sumasang-ayon ang mga Partido na mapapanatili ng bawat Partido ang lahat ng karapatan sa mga patent nito, aplikasyon sa patent, pagsisiwalat sa patent, imbensyon at pagpapahusay (maaari man i-patent o hindi), mga copyright at mga gawang maaaring i-copyright (kabilang ang mga programa sa computer) at mga pagpaparehsitro at aplikasyon para dito, kabilang ang anumang software, firmware, o source code, mga lihim pangkalakalan, kaalaman, karapatan sa database, mga pagguhit at lahat ng iba pang uri ng intelektwal na pagmamay-ari at trademark (sama-sama, “Intelektwal na Pagmamay-ari”) na nilikha, binuo o inisip bago ng Petsa ng Pagiging May Bisa o sa labas ng paggampan ng mga obligasyon dito at, sa bawat kaso, hindi ginagamit o ina-access ang anumang Kumpidensyal na Impormasyon ng kabilang

14. Abiso. Anumang abiso, invoice, kahilingan o iba pang dokumento o komunikasyon na ibibigay sa ilalim ng Kasunduang ito ay dapat na nakasulat at sa wikang Ingles at maaaring ibigay o ipadala sa pamamagitan ng: (a) personal na paghahatid o sa pamamagitan ng koreo, kung saan ituturing na kaagad nahatid pagkadala nito; (b) registered post, express o iba pang mabilis na postal service, kung saan ituturing na nahatid sa loob ng 7 (pitong) araw mula nang i-post/ipadala ito; o (c) elektronikong mail, kung saan ituturing ito na nahatid sa oras na ipinadala ito, sa kabilang partido sa address o email address na nakasaad sa Kasunduan sa Pakikipagnegosyo at na maaaring ma-update paminsan-minsan ng kabilang

15. Pangkalahatan

15.1 Pagiging Maaaring Ihiwalay: Kung sa anumang oras, maging ilegal, hindi balido o hindi mapapatupad ang isang probisyon ng mga tuntunin at kondisyon na ito, ituturing ang probisyon na iyon na tinanggal at hindi maaapektuhan ang pagiging balido o pagiging napapatupad ng anumang iba pang

15.2 Hindi Maitatalaga: Hindi maaaring ilipat, italaga o palitan ng Merchant ang anumang karapatan o obligasyon sa ikatlong partido, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng

15.3 Pagkakaantala at Pagpapaubaya: Ang pagkakaantala sa pagpapatupad ng anumang karapatan sa ilalim ng mga tuntunin at kondisyon na ito ay hindi makakahadlang o makakapagbawal sa naturang Partido mula sa pagpapatupad ng naturang karapatan. Ang pagkabigo ng isang Partido na mapagpatupad ng anuman sa mga karapatan nito sa ilalim ng kasunduang ito ay hindi ituturing na pagpapaubaya ng naturang o anumang iba pang mga karapatan o remedyo na maaari

15.4 Force Majeure. Hindi mananagot ang kahit isang Partido para sa anumang pagkakaantala sa pagsagawa ng o hindi pagsagawa ng anuman sa mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito kung ang naturang pagkaantala o pagkabigong gawin ay dulot ng force majeure, tulad ng kaguluhang sibil, pagkilos ng militar, giyera, pagwewelga ng mga manggagawa, sunog, baha at iba pang natural na sakuna at iba pang mga kalagayan na wala na sa kontrol ng Partidong pinag-uusapan. Sa naturang kaganapan, magsusumite ang Partido ng abiso kaagad nang nakasulat sa kabilang Partido tungkol sa pagkakaroon ng naturang dahilan o kaganapan at na malamang na magkakaroon ng pagkaantala upang mapakawalan sa obligasyon sa ilalim ng probisyong ito. Sa sandaling huminto ang mga naturang kalagayan, ang Partidong tinanggalan ng obligasyon ay magpapatuloy ng mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito. Kung magpatuloy ang mga kalagayan nang higit sa isang (1) buwan, maaaring wakasan ng kabilang Partido ang Kasunduang ito sa sandaling makapagbigay ng nakasulat na abiso sa kabilang Partido. Sa nasabing mga kaso, ang mga Partido ay hindi mananagutan sa isa’t isa para sa kawalan, pinsala, gastos at gastusin na dulot ng Force Majeure na kaganapan.

15.5 Walang Partnership: Wala sa mga tuntunin at kondisyon na ito ang nagsasaad/nagbubuo ng partnership, joint venture, o iba pang relasyon sa pagitan ng Mga Partido at walang Partido ang kikilos bilang ahente, kinatawan, o kaakibat sa kabilang Partido. Walang Partido ang may karapatan, kapangyarihan o awtoridad na itali ang kabilang

15.6 Buong Kasunduan: Ang mga tuntunin at kondisyon na ito ay kumakatawan sa lahat ng tuntunin at kondisyon na sinang-ayunan ng dalawang Partido na may kaugnayan sa isyung ito at pinapalitan ang lahat ng nakaraang representasyon, garantiya, kasunduan, at pangako sa pagitan ng mga

15.7 Tagal ng Kasunduan: Ang mga tuntunin at kondisyon ay dapat na sundin ayon sa batas ng mga partido at ng kani-kanilang kahalili.

15.8 Namamahalang Batas: Ang Kasunduan sa Pakikipagnegosyo at ang mga naaayon na tuntunin at kondisyon ay pamamahalaan ng mga batas ng Malaysia. Kung sakaling magkaroon ng anumang pagtatalo kaugnay ng Kasunduang ito, sumasang-ayon ang parehong Partido na makipagtulungan nang may mabuting hangarin para maabot ang resolusyon sa loob ng tatlumpung (30) araw ng kalendaryo mula sa petsa ng pagkakabigay ng pormal na abiso ng pagtatalo sa kabilang Partido (“Panahon ng Resolusyon”). Kung hindi maresolbahan ang pagtatalo pagkalipas ng Panahon ng Resolusyon, sasailalim ang mga Partido sa hindi eksklusibong hurisdiksyon ng Hukuman ng Malaysia.